PRIVACYBELEID KEYY

1. Algemeen

In dit Privacybeleid informeert KEYY B.V. je over het gebruik van je persoonsgegevens binnen de website (InternetMakelaar.nl)‘. De KEYY website richt zich onder meer op het tonen van huizen, appartementen en andere onroerend goed objecten (hierna: ‘onroerend goed object ’).

KEYY B.V. is gevestigd te Amsterdam aan de Herengracht 282 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71327967 (hierna: ‘KEYY’)        

Door gebruik te maken van de KEYY website (bijvoorbeeld door een account aan te maken) stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

KEYY vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met je persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden je persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). Ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens is KEYY de verantwoordelijke in de zin van de Wbp.

2. Het verwerken van persoonsgegevens in je KEYY account

KEYY verwerkt je gegevens op basis van een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Op basis van je toestemming;
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij, jouw werkgever of jouw opdrachtgever partij is;
 • Op basis van het gerechtvaardigd belang van KEYY als commerciële onderneming om onze diensten aan te kunnen bieden, behalve wanneer je belangen of je grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die belangen;
 • Een wettelijke (bijvoorbeeld fiscale) verplichting;

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten in de KEYY website moet je een persoonlijk account aanmaken. Voor dit account is alleen de registratie van een voornaam, achternaam en e-mailadres verplicht. In aanvulling daarop kun je vrijwillig aanvullende (persoons)gegevens invullen: adres en telefoonnummer.

 • Je bent bezoeker van de Website, en op zoek naar informatie over Onroerend Goed Object(en);
 • Je bent bezoeker van de Website, en op zoek naar contact met woningeigenaren;
 • Je bent bezoeker van de Website, en op zoek naar contact met een adviseur;
 • Je verstrekt op een andere manier Persoonsgegevens aan KEYY (bijv. via het feedbackformulier of het contactformulier);

KEYY verwerkt enkel gegevens die rechtstreeks van je afkomstig zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens kan een noodzakelijke voorwaarde zijn om met KEYY een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal KEYY mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die op KEYY rusten op grond van de gesloten of te sluiten overeenkomst.

KEYY biedt je de mogelijkheid om in te loggen met behulp van je account bij derde partijen (bijvoorbeeld via Facebook, Google, Twitter). Door hiervan gebruik te maken worden er een aantal accountgegevens (naam, e-mailadres en geslacht) automatisch gevuld met de (persoons)gegevens die je eerder al bij deze derde partij had ingevuld. KEYY vraagt deze gegevens uitsluitend op je verzoek op bij deze derde partij en verwerkt deze gegevens vervolgens in je account.

De Persoonsgegevens die KEYY verwerkt via het gebruik van de Website zijn mogelijk:

 • Je voor- en achternaam;
 • Je e-mailadres;
 • Je telefoonnummer;
 • Je gezinssamenstelling;
 • Je geslacht;
 • Je titel;
 • Je IP adres;

KEYY gebruikt de (persoons)gegevens uit je KEYY account voor de volgende doeleinden:

 • Om je in contact te brengen met de adviseur van je keuze;
 • Om een tussen jou en KEYY gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren;
 • Om je te identificeren en met je te communiceren;
 • Om de door je gegeven review te kunnen tonen en controleren;
 • Om contact tussen jou en andere gebruikers mogelijk te maken (na toestemming van beide personen, middels opt-in of anderszins expliciete instemming);
 • Om eigen direct marketingactiviteiten uit te voeren;

Je inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van je account.

De (persoons)gegevens uit je KEYY account kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door je, via de KEYY website, gevraagde diensten. Onder deze diensten wordt begrepen:

 • Het per e-mail of anderszins doorsturen van een onroerend goed object naar familie, vrienden;
 • Het per e-mail aan je toesturen van nieuwe onroerend goed objecten of wijzigingen in onroerend goed objecten, passend binnen het door je ingestelde zoekprofiel;
 • Het verzorgen van de communicatie met een makelaar; zo kun je bijvoorbeeld via de KEYY website een brochure aanvragen, een afspraak maken voor een bezichtiging of anderszins reageren op het door de makelaar gepubliceerde onroerend goed object;
 • Het delen van je persoonsgegevens met je makelaar om te bevestigen dat je de eigenaar bent van het onroerend goed object;
 • Het aan je toesturen van (KEYY)statistieken met betrekking tot je woning op de KEYY website;
 • Het delen van je persoonsgegevens, je zoekprofiel en woningen die je interessant vindt met je makelaar (bijvoorbeeld in het kader van woningruil);
 • Het vergelijken van je zoekprofiel en woningaanbod met dat van andere gebruikers van de KEYY website

Uitsluitend indien je daarom hebt verzocht gebruikt KEYY je e-mailadres voor het versturen van een nieuwsbrief met daarin nieuws of tips van KEYY. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij KEYY aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed en financiële dienstverlening.

De gegevens uit je account kunnen tevens door KEYY worden gebruikt voor het behandelen van je vragen en/of klachten en het verstrekken van de door je aangevraagde informatie.

3. Het gebruik van automatisch gegenereerde persoonsgegevens

Bij het gebruik van de KEYY website wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Daarnaast wordt je gebruik van de KEYY website (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. Het IP adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen.

KEYY gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Onderzoek van gebruik van de KEYY website

KEYY gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van de KEYY website voor anoniem en statistisch onderzoek. Doel hiervan is de KEYY website, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren. Bovendien kunnen met deze gegevens gerichter advertenties in de KEYY website getoond worden. KEYY gebruikt alleen anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

b) Beveiliging van de KEYY website

IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van de KEYY website te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van de KEYY website als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

KEYY geeft Persoonsgegevens mogelijk door aan derde partijen, zogenaamde ‘ontvangers’, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in dit Beleid zijn genoemd. De (categorieën van) mogelijke ontvangers van de Persoonsgegevens zijn:

 1. Adviseurs of aanvragers van advies, op grond van specifieke toestemming voor de doorgifte;
 2. Partijen die in onze opdracht gegevens verwerken als zogenaamde verwerkers. Het is deze verwerkers niet toegestaan gegevens voor eigen doeleinden te verwerken.
 3. Onze auditors, juridische adviseurs, accountants en andere adviseurs, indien nodig in het kader van de uitoefening van onze gerechtvaardigde belangen dan wel een wettelijke verplichting;
 4. Mogelijke overige ontvangers waar je expliciet of impliciet mee akkoord gaat in de uitvoering van de diensten van KEYY voor jou of de onderneming waar je voor werkt.

Naast deze ontvangers is het mogelijk dat KEYY Persoonsgegevens openbaart of ontsluit in de navolgende gevallen:

 1. Indien KEYY wordt betrokken in een aan- of verkoop van onderneming, in welk geval er mogelijk Persoonsgegevens worden verstrekt aan de potentiële koper en de Persoonsgegevens worden verstrekt onder dit Beleid;
 2. Indien KEYY op basis van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, of om het Beleid, de algemene voorwaarden of de overeenkomst met je (of je werkgever of opdrachtgever) uit te voeren, om de rechten, eigendommen en vrijheden van KEYY of haar klanten of anderen te waarborgen, zal KEYY hier eveneens toe overgaan.

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan KEYY gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken. KEYY heeft met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

KEYY verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, danwel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting), danwel indien de gebruiker hier via KEYY uitdrukkelijk en expliciet toestemming voor geeft voor een correcte werking van de website of een onderdeel daarvan.

5. Beveiligingsmaatregelen

KEYY neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. KEYY doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en KEYY. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde. Deze maatregelen voldoen aan de eisen die de AVG hieraan stelt en zijn onder meer de volgende:

 • Login/wachtwoord voor de Cloud-omgeving van derden hosting partijen;
 • Versleuteling van persoonsgegevens;
 • Hashing en anomiseren van IP adressen;

6. Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de KEYY website en niet op andere websites waarvoor in de KEYY website een link wordt getoond. Als je via een hyperlink in een KEYY website terecht komt op de website van een ander, zoals een makelaar, dan geldt dit privacybeleid niet voor je bezoek aan die website. KEYY adviseert je het privacybeleid van deze websites van derden goed door te nemen.

7. Toegang, wijziging en verwijdering van je gegevens

Je kunt je persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen via je eigen account. Je kunt KEYY te allen tijde verzoeken om je gegevens te wijzigen of te verwijderen.

KEYY bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Wij verwerken je gegevens zolang als dit strikt noodzakelijk is in het kader van bovengenoemde doelen, en verwijderen deze in ieder geval na afloop van de volgende termijnen, behalve wanneer er een langere wettelijke bewaartermijn geldt:

Persoonsgegevens verstrekt via het contactformulier op onze Website of anderszins vrijwillig aan KEYY verstrekt worden één jaar na het laatste contact met je verwijderd.

8. Overgang van onderneming

Bij een verdere groei en ontwikkeling van KEYY kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal KEYY je hierover tijdig via de KEYY website informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kun je je account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan KEYY richten.

9. Wijzigingen

KEYY behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen kunnen via de KEYY website of per e-mail bekend worden gemaakt. KEYY adviseert je regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kunt je je account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan KEYY richten.

10. Remarketing/retargeting

KEYY gebruikt ook trackingcookies van externe leveranciers om marketingactiviteiten te verbeteren. Dit betekent dat we je via internet advertenties blijven tonen. Zoals altijd respecteren wij je privacy en verzamelen geen identificeerbare informatie door het gebruik van een ander remarketing-systeem van derden.

We maken gebruik van native advertentieplatforms zoals google display network, rev-content; outbrain om mensen die onze site bezoeken te retargeteren. Je kunt kiezen voor deze retargeting door een e-mail te sturen naar support@internetmakelaar.nl om je voor deze retargetingcampagnes af te melden.

De externe leveranciers, van wie we de services gebruiken, plaatsen cookies in webbrowsers om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website. Externe leveranciers, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan je website. Dit stelt ons in staat om speciale aanbiedingen te doen en onze diensten verder te verkopen aan diegenen die belangstelling hebben getoond voor onze service.

Als je wilt dat we Non-PII niet delen met partners, inclusief derde partijen die trackingtechnologieën gebruiken om gerichte display-advertenties op basis van dergelijke informatie te leveren, email ons op info@internetmakelaar.nl.

11. Rechten

De AVG geeft je als betrokkene, afhankelijk van de situatie en onder voorwaarden, de volgende rechten:

 • Het recht om inzage te vragen in de Persoonsgegevens;
 • Het recht om te verzoeken om de rectificatie van Persoonsgegevens;
 • Het recht om verwijdering van de Persoonsgegevens te vragen;
 • Het recht om te vragen of de verwerking beperkt kan worden;
 • Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken;
 • Het recht op dataportabiliteit;
 • Waar de verwerking gebaseerd is op toestemming: het recht om de toestemming op ieder moment in te trekken, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens;

In de uitvoering van deze rechten is het mogelijk dat KEYY verzoekt om specifieke aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie wordt slechts verwerkt met het doel om de genoemde rechten uit te oefenen.

12. Internationale doorgifte

KEYY geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen of internationale organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”).

Indien het voorkomt dat KEYY Persoonsgegevens doorgeeft aan een land of internationale onderneming buiten de EER zal KEYY ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn voor de bescherming van Persoonsgegevens.


Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met KEYY op te nemen.

KEYY B.V.
Herengracht 282
1016 BX AMSTERDAM
info@internetmakelaar.nl

Dit Privacybeleid is aangepast op 30 maart 2020.

Beste bod Beste bod

Ontvang door eerlijk transparant bieden het beste bod op je woning.

Snel verkocht Snel verkocht

Verkoop je woning met een online biedingstermijn vanaf 2 weken.

Professioneel verkocht Professioneel verkocht

Je krijgt een professionele woningopname en op Funda en Facebook.